Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zastupitelstvo obce Hýskov > 16. zasedání zastupitelstva

16. zasedání zastupitelstvaDatum konání:
3.5.2021

Výpis z usnesení zastupitelstva:

ZASTUPITELSTVO OBCE

 VZALO NA VĚDOMÍ:

 • informace podané ohledně plnění usnesení z minulého jednání
 • veškeré podané informace ohledně pozastavení přípravy projektové dokumentace nástavby ZŠ Hýskov a dalšího postupu prověření záležitosti
 • oznámení o výběru nejvhodnější cenové nabídky pro nákup sekacího zařízení SPIDER od společnosti Dvořák-svahové sekačky s.r.o. za celkovou cenu 899 998 Kč včetně DPH

SCHVÁLILO:

 • navrácení finančních prostředků ve výši 120.000 Kč vybraných na základě již neplatného vnitřního předpisu č. 1/2008 z období let 2019 a 2020
 • účetní závěrku obce Hýskov sestavenou k 31.12.2020
 • závěrečný účet obce Hýskov za rok 2020 „bez výhrad“
 • Střednědobý výhled rozpočtu Obce Hýskov na období 2022-2024 v předloženém znění
 • Jednací řád Zastupitelstva obce Hýskov v upraveném znění
 • předložené změnové listy, včetně uzavření předloženého Dodatku č. 2 ve věci změny ceny díla k předmětné SoD, uzavřené mezi obcí a společností VISTORIA a.s.
 • Kupní smlouvu mezi Obcí Hýskov a společností EMIPA Real Invest a.s. na pozemek p.č. 331/217, oddělenou část o výměře 80 m2 z pozemku p.č. 331/39 za celkovou cenu dle znaleckého posudku 20.720 Kč včetně DPH
 • uzavření Smlouvy o spolupráci obcí Mikroregionu Hudlicko v záležitosti „Kontejnery pro obce v Mikroregionu Hudlicko"
 • kandidaturu paní Dis. Pavly Doubkové do funkce přísedící Okresního soudu v Berouně v následujícím volebním období
 • rozpočtová opatření č. 14 v předloženém znění
 • záměr výstavby víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 130/61 v majetku obce v areálu Sokolovny i při neschválení dotace

NESCHVÁLILO:

 • aktualizaci vnitřního předpisu o hrazení finančního příspěvku na rozvoj kanalizace v obci Hýskov

POVĚŘILO:

 • starostku k podpisu Kupní smlouvy mezi Obcí Hýskov a společností EMIPA Real Invest a.s. ve schváleném znění
 • starostku k podpisu Smlouvy o spolupráci Obce Hýskov a Mikroregionu Hudlicko ve schváleném znění
 • starostku k vypracování zadání externího auditu, který předloží k projednání Radě obce Hýskov

REVOKOVALO:

 • usnesení č. 14 bod 7 ze dne 16. 12. 2020 z důvodu procesního pochybení a odkládá tento bod do dalšího jednání
 • usnesení č. 12 bod 2 ze dne 21. 9. 2020 z důvodu procesního pochybení a prověření celé záležitosti

ODLOŽILO:

 • rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hýskov 2021 pro Klub seniorů Hýskov do doby kontroly vyúčtování za poskytnutou dotaci za rok 2020 Finančním výborem
 • rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hýskov 2021 pro FK Hýskov do doby kontroly vyúčtování za poskytnutou dotaci za rok 2020 Finančním výborem.