Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Zastupitelstvo obce Hýskov > 11. Zasedání zastupitelstva

11. Zasedání zastupitelstvaDatum konání:
22.6.2020

Výpis z usnesení zastupitelstva:

Zastupitelstvo obce Hýskov po projednání:

 

A) Vzalo na vědomí:

    1) informace o rezignaci MVDr. Jana Foltýna na mandát zastupitele obce Hýskov a převzetí Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva pana Lukáše Balka včetně složení Slibu člena zastupitelstva obce Hýskov

 B) Schválilo:        

     1) účetní závěrku obce Hýskov sestavenou k 31. 12. 2019

     2) závěrečný účet obce Hýskov za rok 2019 „bez výhrad “´

    3) zařazení správního území obce Hýskov do územní působnosti MAS Mezi Hrady, z. s. na období 2021- 2027. Schválením zařazení do územní působnosti MAS nevznikají obci žádné závazky vůči MAS

   4) Plánovací smlouvu mezi Obcí Hýskov a společností Emipa Real Invest a.s., v upraveném znění

   5) záměr prodloužení komunikace Františka Nepila včetně chodníku, na pozemku p.č. 331/112 včetně uzavření „Plánovací smlouvy

   6) výběr uchazeče na akci ,, Lávka přes železniční trať Beroun Rakovník za nabídkovou cenu 2.391,765,30 Kč

  7) poskytnutí dotace z Programu 2020 pro: SDJ Hýskov ve výši 58.000,- Kč a FK Hýskov ve výši 100.000,- Kč včetně uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Hýskov v předloženém znění

  8) přijetí dotace z podpory národních zdrojů z programu 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR z podprogramu 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR z podprogramu 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí zaregistrovanou pod číslem žádosti VPS-228-2-2020-00026 s názvem projektu "Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Hýskov", v celkové výši 19 987 100,- Kč a schvaluje spolufinancování stavby z rozpočtu obce v roce 2020."

  9) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků včetně předávacího protokolu mezi Obcí Hýskov od „převodců“  v předloženém znění za podmínky vyčištění dešťové kanalizace a mechanického odstranění plevele z chodníků do 31. 7. 2020.

C) Odsouhlasilo:

   1) partnerství obce Hýskov ve spolku Berounsko, z. s.

  2) Smlouvu o partnerství mezi Obcí Hýskov a spolku Berounsko, z. s., v předloženém znění

D) Pověřilo:

  1) místostarostku Veroniku Šmolcnopovou k zastupování obce Hýskov  ve spolku Berounsko, z. s. v rámci kterého je oprávněn být volen do orgánů spolku

E) Odložilo:

 

  1) prodej pozemku p. č. 853/2 z důvodu nezveřejnění záměru obce prodat pozemek č. 859 15 dní před projednáním

F) Neschválilo:

  1) prodej pozemku p. č. 309/33 v k.ú. Hýskov

  2) předložený ZL č. 1 a Dodatek č. 1 ve věci změny k oceněnému výkazu výměr k SoD na akci ,, MŠ a přístavba tělocvičny Hýskov

  3) prodej pozemku p. č. 1003 v k.ú. Hýskov

G) Neodsouhlasilo:

 

  1) z technických a kapacitních důvodu připojení stavby ,,Splašková kanalizace Beroun – Zdejcina“ na stávající systém splaškové kanalizace v obci Hýskov