Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Vítání občánků, svatby

Vítání občánků, svatby

 Vítání občánků 

narodilo se Vám miminko a má trvalý pobyt v Hýskově?

Obecní úřad vítá nově narozené občánky v pravidelných intervalech. Vydá výzvu včetně formuláře, na jehož základě se můžete k vítání přihlásit. Vítáme ve Spolkovém a informačním centru Hýskov, za doprovodu Vaší rodiny, přátel i fotografky.

 

 

Svatby

Pokud máte zájem prožít svůj svatební den na území obce Hýskov, obraťte se na OÚ Hýskov.

Postup řešení ,,před" svatebním dnem:
Před uzavřením manželství musí snoubenci předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané
doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných
dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení tak, aby bylo možné spolehlivě
prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto
zákonem a zákonem o rodině.
Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin, musí být předkládány v originále.
Jsou-li doklady vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními,
nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.
Občanský sňatek na území obce Hýskov může provést starosta, či místostarosta obce Hýskov, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu. 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou ?
- vyplněný dotazník k uzavření manželství
- platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
rodný list
- doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním
pasem)
- výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o
- osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
- doklad o zániku předchozího manželství nebo registrovaného partnerství (pravomocný
rozsudek o rozvodu, pravomocné rozhodnutí o zrušení partnerství, úmrtní list)
- jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
opatřené doložkou o právní moci
- jde-li o osobu stiženou duševní poruchou - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít
manželství opatřené doložkou o právní moci
- jde-li o cizince - vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o
oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které
nesmí být starší 7 pracovních dnů
- Potvrzení o oprávněnosti pobytu nemusí předkládat občan Evropské unie, občan
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island,
Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarska.
- Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být
opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak a
úředně přeloženy do českého jazyka (tlumočníkem jmenovaným ministrem
spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu)