Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Územní plán obce

Územní plán

Aktuálně k novému územnímu plánu

  • Byly vyhodnoceny připomínky od veřejnosti, celkem je podalo více než 100 právnických a fyzických osob, samotných připomínek pak bylo mnohem více.
  • Na základě vyhodnocení připomínek byly začátkem listopadu 2020 od MěÚ Beroun oficiálně poslány projektantům územního plánu pokyny k úpravě návrhu.
  • Úprava návrhu ÚP (právě nyní)
  • upravený a posouzený návrh ÚP - v této fázi začíná řízení o návrhu ÚP (jako návrh opatření obecné povahy) jeho veřejným projednáním – oznámí se veřejnou vyhláškou 30 dnů před jeho konáním a současně se zveřejní upravený návrh ÚP, přizvou se dotčené orgány a sousední obce a informují se oprávnění investoři, veřejného projednání se může zúčastnit kdokoli veřejné projednání se bude konat v Hýskově za účasti projektanta, tzn. že vysvětlí návrh ÚP a bude odpovídat na dotazy veřejnosti do 7 dnů po veřejném projednání může kdokoli podat k návrhu připomínku a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení – tj. ti, kterým se něco oproti současnému využití mění) mohou uplatnit námitky
  • Pořizovatel s určeným zastupitelem (k odborným otázkám si přizve projektanta) připraví návrh na rozhodnutí o námitkách (každá námitka zvlášť včetně odůvodnění ke každé námitce), vyhodnotí připomínky a vše zašle dotčeným orgánům a krajskému úřadu a čeká (dle § 53) 30 dnů na jejich stanoviska. Pokud se podle nich nebude návrh na rozhodnutí o námitkách upravovat, předloží ho zastupitelstvu obce k rozhodnutí. Pokud ano, pak úpravu projedná s dotčenými orgány, kterých se to týká, než předloží návrh na rozhodnutí o námitkách ZO.
  • Zastupitelstvo obce rozhodne o námitkách, pokud z rozhodnutí o námitkách vyplyne potřeba návrh ÚP upravit, dojde k úpravě (provede projektant) jde-li o podstatnou úpravu, musí se opakovat veřejné projednání (v rozsahu úprav).
  • ZO vydá ÚP, obec oznámí veřejnou vyhláškou, že vydala opatření obecné povahy – územní plán, který po 15 dnech od vyvěšení této nabyde účinnosti, pořizovatel oznámí dotčeným orgánům, že byl vydán ÚP, pořizovatel zajistí vyznačení nabytí účinnosti na všech výtiscích ÚP
  • pořizovatel poskytne jedno vyhotovení ÚP – obci Hýskov, krajskému úřadu, stavebnímu úřadu a úřadu územního plánování
  • Pořizovatel dá návrh na registraci ÚP v evidenci územně plánovací činnosti, pořizovatel předá doklady o pořizování obci Hýskov k archivaci.

 aktualizováno 16. 12. 2020

 

Aktualizace informací k 16. 10. 2019
Na základě rozhodnutí ZO byl pověřen v rámci jednání ohledně územního plánu pro obec Hýskov pan Ing. Jan Rambousek

 

NÁVRH ÚZEMNÍHO  PLÁNU 

 

I_UP Hyskov_SJ_text_2019-06-01.pdf

I-1_UP Hyskov_SJ_Vykres ZCU_2019-05-17.pdf

I-2_UP Hyskov_SJ_Hlavni vykres_2019-05-17.pdf

I-3_UP Hyskov_SJ_Vykres VPS-VPO-A_2019-05-17.pdf

II_UP Hyskov_SJ_text oduvodneni_2019-06-04.pdf

II_UP Hyskov_SJ_text oduvodneni_P1-bilance_2019-04-22.pdf

II_UP Hyskov_SJ_text oduvodneni_P2-tabulka ZPF_2019-05-23.pdf

II-1_UP Hyskov_SJ_Koordinacni vykres_2019-05-18.pdf

II-2_UP Hyskov_SJ_Vykres SV_2019-05-18.pdf

II-3_UP Hyskov_SJ_Vykres zaboru PF_2019-05-23.pdf

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STAVEBNÍ UZÁVĚRA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 I