Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 66

Výpis z usnesení RO č. 66Datum konání:
14.10.2021

RADA OBCE HÝSKOV

 A) Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulých jednáních
 • Výroční zprávu o činnosti školy (ZŠ Hýskov) 2020/2021 v předloženém znění
 • informace o školním roce (ZŠ Hýskov) 2021/2022 v předloženém znění
 • Strategický plán rozvoje školy (ZŠ Hýskov) v předloženém znění
 • Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hýskov za rok 2021 provedený Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem interního auditu a kontroly dne 5. 10. 2021
 • žádost o výpověď Smlouvy o výpůjčce žacího traktoru Star Jet UJ 102/24HP P2 uzavřené dne 1. 6. 2015 s FK Hýskov

 B) Doporučila:

 • na základě uzavřené Inominátní smlouvy mezi MŠ a ZŠ dodržování jejich nedílných příloh, tj. Vnitřního řádu školní jídelny a Provozního řádu sportovní haly

 C) Souhlasí:

 • s uzavřením Smlouvy o nájmu mezi MŠ Ledňáček Hýskov, okres Beroun a Jaroslavem Vrátným, pension Klamovka Stradonice 3, 267 05 Nižbor
 • s uzavřením Smlouvy o nájmu mezi MŠ Ledňáček Hýskov, okres Beroun a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hýskov, Kladenská 21, 267 06 Hýskov
 • s uzavřením Smlouvy o nájmu mezi MŠ Ledňáček Hýskov, okres Beroun a paní Michaelou Berkovou, Vorlova 954, 266 01 Beroun
 • s uzavřením Smlouvy o nájmu mezi MŠ Ledňáček Hýskov, okres Beroun a Fotbalovým klubem Hýskov, z.s., Sportovců 323, 267 06 Hýskov
 • s uzavřením Smlouvy o nájmu mezi MŠ Ledňáček Hýskov, okres Beroun a TJ Prefa Hýskov, nohejbalový klub, Zabranská 324, 267 06 Hýskov
 • s uzavřením Smlouvy o nájmu mezi MŠ Ledňáček Hýskov, okres Beroun a Domem dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace, U Stadionu 787, 266 01 Beroun
 •  se stavebním záměrem – novostavbou rodinného domu na p.č. 1011/1 v k.ú. Hýskov
 •  se stavbou kanalizační a plynovodní přípojky na p.č. 130/62 a 130/65 v k.ú. Hýskov
 • D) Schválila:
 • záměr obce pronajmout tělocvičnu v prostorách obecního úřadu s platností od roku 2022
 • Smlouvu o poskytování služeb v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi obcí Hýskov a Petrem Svobodou, Pod Bory 309, 267 01 Králův Dvůr v předloženém znění
 • Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství mezi Obcí Hýskov a Základní školou Hýskov, okres Beroun v předloženém znění
 • Žádost o vydání zvláštního užívání místní komunikace – výkopového povolení z důvodu realizace nové vodovodní a kanalizační přípojky v ulici Na Vartě u č.p. 111 v termínu 19. 10. 2021 mezi 7:00 – 16:00
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029649/01 mezi Obcí Hýskov a ČEZ Distribuce, a.s. v předloženém znění
 • Licenční smlouvu o veřejném provozování mezi Obcí Hýskov a Ochranným svazem autorských pro práva k dílům hudebním, z.s. Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6 v předloženém znění
 • uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi společností TextilEco a.s. se sídlem Palackého 715/15 Nové město, 110 Praha 1 a Obcí Hýskov týkající umístění sběrného místa Penguin Box v předloženém znění
 • Smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice mezi Středočeským krajem se sídlem Praha 5 –Smíchov, Zborovská 11, 150 21 zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a Obcí Hýskov za účelem stanovení náhrady za omezení užívání dotčených pozemních komunikací v důsledku stavby „Přemístění a rozšíření ČS1" v k.ú. Hýskov umístěné do tělesa silnice III/116, p.p.č. 941/1 v k.ú. Hýskov v předloženém znění
 • Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství mezi Obcí Hýskov a Mateřskou školou Ledňáček Hýskov, okres Beroun v předloženém znění
 • Darovací smlouvu mezi dárcem a Obcí Hýskov na peněžitý dar ve výši 5 000,- Kč na výsadbu listnatých stromů v obci Hýskov
 • žádost společnosti Film Makers s.r.o. se sídlem Šlikova 408/38 Praha 6 Břevnov 169 00 povolení parkování filmové techniky v lokalitě Školní na výměře 300 m2 a v lokalitě Na Břasích  (parkoviště) na výměře 150 m2, oba zábory v termínu 21. 10. 2021 za účelem natáčení tvc spotu Škoda
 • rozpočtové opatření č. 11 v předloženém znění
 • cenovou nabídku společnosti EPP s.r.o. na organizaci výběrového řízení – víceúčelové hřiště I na Sokolovně za celkovou cenu 18 150,- Kč včetně DPH
 • Darovací smlouvu na hrobové zařízení mezi dárkyní a Obcí Hýskov v předloženém znění
 • E) Pověřila:
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Smlouvy o poskytování služeb v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi obcí Hýskov a Petrem Svobodou, Pod Bory 309, 267 01 Králův Dvůr ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství mezi Obcí Hýskov a Základní školou Hýskov, okres Beroun ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6029649/01 mezi Obcí Hýskov a ČEZ Distribuce, a.s. ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování mezi Obcí Hýskov a Ochranným svazem autorských pro práva k dílům hudebním, z.s. Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6 ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Darovací smlouvy mezi dárcem a Obcí Hýskov na peněžitý dar ve výši 5 000,- Kč na výsadbu listnatých stromů v obci Hýskov
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi společností TextilEco a.s. se sídlem Palackého 715/15 Nové město, 110 Praha 1 a Obcí Hýskov ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice mezi Středočeským krajem se sídlem Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11, 150 21 zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a Obcí Hýskov ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství mezi Obcí Hýskov a Mateřskou školou Ledňáček Hýskov, okres Beroun ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Darovací smlouvy mezi dárcem a Obcí Hýskov na peněžitý dar ve výši 5 000,- Kč na výsadbu listnatých stromů v obci Hýskov
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Darovací smlouvy na hrobové zařízení mezi dárkyní a Obcí Hýskov ve schváleném znění

 F) Postoupila:

 • projednání žádosti o koupi pozemků p.č. 117/2, 117/3, 118/4 a 118/12 v k.ú Hýskov na nejbližší VZZO

 G) Neschválila:

 • spolupráci se společností Meloun
 • podporu projektu Anetka potřebuje pomoc