Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 63

Výpis z usnesení RO č. 63Datum konání:
6.9.2021

RADA OBCE HÝSKOV

 

 A) Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • rezignaci na členství ve Finančním výboru paní RNDr. Karin Kriegerbeckové, Ph.D. s účinností od 31. 8. 2021 a postupuje tuto informaci na nejbližší VZZO
 • Dodatek č. 1 ke školnímu řádu ZŠ Hýskov, okres Beroun
 • informace týkající se stanoviska provozovatele VAK ve věci posouzení kapacitních možností napojení 3xRD, místo stavby k.ú. Hýskov, p.č. 920/10, 920/11 a 920/12, stavebník Projekt Hýskov s.r.o.
 • informace týkající se odvolání ve věci Projekt Hýskov podané na Krajský úřad Středočeského kraje
 • navržený program VZZO konaného dne 20. 9. 2021 v SIC Františka Nepila od 18:00 v předloženém znění
 • B) Schválila
 • vydání Souhlasu s užíváním vyznačené části předmětných pozemků p.č. 309/13 a 309/21 v k.ú. Hýskov pro žadatele 
 • Rámcovou dohodu mezi Obcí Hýskov a skupinou soukromých osob týkající se optických přenosových sítí fyzicky napojených na přenosovou síť CETIN v předloženém znění, a to s úhradou za VB ve výši 2 000,- Kč
 • Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12_6027763, stavba Nižbor-Stradonice E84 mezi obcí Hýskov a společností ČEZ Distribuce, a.s.Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupená KS Montáže spol. s.r.o. č. SoBS IV-12_6027763 – VB3 v předloženém znění
 • zadávací dokumentaci veřejné zakázky na zhotovitele dešťové kanalizace a opravy povrchů v lokalitě Za Brankou na základě projektové dokumentace „35 RD Za Brankou Hýskov“ společností EPP s.r.o. v předloženém znění
 • CN společnosti KProjekt na projektové práce a inženýrskou činnost na  2. etapu komunikací Za Brankou v celkové výši 29.400,- Kč
 • Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN)   č.20_SOBS02_4121673360 v předloženém znění mezi obcí Hýskov a společností ČEZ Distribuce, a.s.
 • připoložení optické sítě společnosti Cetin v lokalitě v současné době dotčenou projektem „Výstavba chodníku v ul. Kladenská“, a to dle Ceníku úhrad za zřízení věcných břemen-služebností na nemovitostech ve vlastnictví obce Hýskov
 •  vypsání výběrového řízení na multifunkční hřiště na Sokolovně
 •  pořízení dvou prvků na hřiště na Sokolovně
 • vydání Souhlasu s užíváním předmětného pozemku p.č. 271 za účelem parkování rybářské loďky 
 • C) Doporučila:
 • projednat vypořádání díla - projektovou dokumentaci nástavby školy nad novou budovu MŠ na nejbližším VZZO
 • projednat předpřipravený návrh Strategického rozvojového plánu obce na nejbližším VZZO
 • D) Pověřila:
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Rámcové dohody mezi Obcí Hýskov a skupinou soukromých osob ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12_6027763,  stavba Nižbor-Stradonice E84 mezi obcí  Hýskov a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupená KS Montáže spol. s.r.o. č. SoBS IV-12_6027763 – VB3 ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č.20_SOBS02_4121673360 ve schváleném znění

 E) Jmenovala:

 • členy hodnoticí komise veřejné zakázky na zhotovitele děšťové kanalizace a opravy povrchů v lokalitě Za Brankou v následujícím složení: Ing. J. Rambousek, Ing. P. Horský, T. Králová, náhradníci: p. J. Blahovec, pí L. Pudhorocká, pí P. Šimonová

 F) Neschválila:

 • pronájem pozemku p.č. 129/20 v k.ú. Hýskov