Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 62

Výpis z usnesení RO č. 62Datum konání:
23.8.2021

RADA OBCE HÝSKOV

 A) Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • Školní vzdělávací plán pro školní družinu při ZŠ Hýskov spolu se Školním řádem ZŠ Hýskov
 • informaci zaslanou společností Pod Klukem s.r.o. týkající se znaleckého posudku č. 111/2021 pozemku p.č. 582/22 v k.ú. Hýskov, jehož tržní hodnota byla stanovena na 10 590 000,00,- Kč a postupuje projednání této záležitosti na nejbližší VZZO

 B) Schválila:

 • uzavření Smlouvy o bezplatné výpůjčce budovy (MŠ, školní jídelna a tělocvična) na adrese U Statku 777, 267 06 mezi obcí Hýskov a MŠ Ledňáček Hýskov, okr. Beroun
 • Ceník úhrad za zřízení věcných břemen-služebností na nemovitostech ve vlastnictví obce Hýskov v předloženém znění s platností od 1. 9. 2021
 • Smlouvu o nájmu pozemku VS 6458010921 mezi pronajímatelem: Správa železnic, státní organizace a Obcí Hýskov s předmětem nájmu    pozemku p.č. 129/5 v k.ú. Hýskov o výměře 112m2 za roční nájemné 2.464,- Kč bez DPH  v předloženém znění
 • Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028878 Hýskov, ul. K Jakubině, p.č. 920/1 ČEZd- 0035r01z02 mezi Obcí Hýskov a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou  společností Brema, spol. s.r.o., Modletice 127, 251 01 Modletice v k.ú. Hýskov v předloženém znění
 • rozpočtové opatření č. 8 v předloženém znění
 • zpracování výběrového řízení na zhotovitele akce „35 RD Za Brankou Hýskov“ společností EPP, s.r.o.
 • zpracování výběrového řízení na zhotovitele oprav místních komunikací Prostřední a K Nádržce společností EPP, s.r.o.

C) Pověřila:

 • starostku k podpisu Smlouvy o bezplatné výpůjčce budovy (MŠ, školní jídelna a tělocvična) na adrese U Statku 777, 267 06 mezi obcí Hýskov a MŠ Ledňáček Hýskov, okr. Beroun ve schváleném znění
 • starostku k vyžádání stanoviska provozovatele splaškové kanalizace VAK Beroun ohledně kapacitní možnosti připojení pozemků 920/10, 920/11 a 920/12 na splaškovou kanalizaci
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Smlouvy o nájmu pozemku VS 6458010921 mezi pronajímatelem: Správa železnic, státní organizace a Obcí Hýskov s předmětem nájmu pozemku p.č. 129/5 v k.ú. Hýskov o výměře 112 m2 za roční nájemné 2.464 Kč bez DPH  ve schváleném znění
 • starostku Veroniku Šmolcnopovou k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028878  Hýskov, ul. K Jakubině, p.č. 920/1 ČEZd- 0035r01z02 mezi Obcí Hýskov a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností Brema, spol. s.r.o., Modletice 127, 251 01 Modletice v k.ú. Hýskov ve schváleném znění
 • D) Souhlasí:
 • s uzavřením Smlouvy o nájmu budovy tělocvičny a školní jídelny na adrese U Statku 777, 267 06 Hýskov mezi Mateřskou školou Ledňáček Hýskov, okres Beroun a Základní školou Hýskov, okres Beroun
 • s částkou 6.897,- Kč za přemístění videozvonku z prostoru školního dvora ZŠ Hýskov do venkovního prostoru před školou z důvodu pandemie
 • s umístěním 14 ks zahradních domků á 4,06 m2 na p.č. 145, a to ve vzdálenosti 2 m od hranice pozemku
 • E) Doporučila:
 • prověřit možnosti žádosti o dotaci z NSA na projekt Sportovní areál Hýskov (místo realizace: Sokolovna).
 • zaslat návrh OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad) v předloženém znění ke kontrole na MV a projednat ji a schválit na VZZO
 • zaslat návrh OZV o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě v předloženém znění ke kontrole na MV a projednat ji a schválit na VZZO
 • projednat žádost žadatelů o odkup parcely č. 1003 v k.ú. Hýskov o celkové výměře 1809 m2, trvalý travní porost na nejbližší VZZO a nedoporučuje předmětný pozemek prodat
 • projednat návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti se smluvními stranami Středočeský kraj zastoupený Integrovanou dopravou Středočeského kraje, příspěvkové organizace a Obcí Hýskov a postupuje projednání této záležitosti na nejbližší VZZO