Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 53

Výpis z usnesení RO č. 53Datum konání:
22.3.2021

RADA OBCE HÝSKOV

 

Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • návrh kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Ledňáček Hýskov a jejího budoucího odloučeného pracoviště pro šk. r. 2021/22 v předloženém znění
 • Protokol o kontrole v MŠ ze dne 1.3.2021 a vyjádření paní ředitelky k tomuto protokolu
 • Protokol o kontrole v ZŠ ze dne 26.2.2021
 • informaci o veřejném projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Beroun, které proběhne v pondělí 12.4.2021 od 15:00 formou videokonference v Microsot Teams

 Schválila:

 • pro novou MŠ světle modré provedení fasády, barvu soklu světle šedou
 • pozastavení činnosti na projektových pracích nástavby ZŠ do doby oficiálního potvrzení dalšího postupu s ostatními zastupiteli, včetně zaslání výzvy projektantovi
 • zadávací dokumentaci na akci „Chodník v ulici Kladenská“, ve které je nutné pouze doplnit příslušné datum výběrového řízení
 • uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod do dešťové kanalizace mezi Obcí Hýskov, zastoupenou paní Šmolcnopovou, a majitelem předmětného pozemku v předloženém znění
 • napojení RD (místo stavby Kladenská 329/3, 1020, 2021) na splaškovou kanalizaci
 • Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů na textil od spolku Help tex, z.s. v předloženém znění
 • žádost o pronájem parkoviště včetně doplnění pro parkování filmové techniky společnosti Stilking Films ve dnech 2.4.-8.4.2021 na předmětných plochách
 • poskytnutí finančního daru spolku Linka bezpečí, z.s. v celkové výši 5000,- Kč
 • na základě Závazného stanoviska PČR připojení pozemku p.č. 32/6 na místní komunikaci p.č. 932 v k.ú. Hýskov

 Doporučila:

 • vyzvat jednoho z projektantů k zaslání CN na studii akce „Přesunutí autobusové zastávky U Prefy“, a to z důvodu srovnatelnosti všech CN
 • zaslat žádost o souhlas s rekonstrukcí rekreačního objektu č. 44 na MěÚ Beroun, odbor výstavby
 • zaslat žádost o souhlas s ohlášením rekonstrukce chaty na pozemku 874/36 v k.ú. Hýskov na MěÚ Beroun, odbor výstavby
 • zaslat žádost o povolení stavby garáže na adrese Hýskov, č. e. 121 spolu s žádostí o územní souhlas na MěÚ Beroun, odbor výstavby
 • projednat žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Poskytování dotací na sportovní činnost v obci Hýskov v roce 2021 v celkové výši 150.000 Kč podanou FK Hýskov, z.s. na VZZO
 • v souladu s předloženou žádostí projednat kandidaturu na funkci přísedící Okresního soudu v Berouně na nejbližším VZZO
 • zaslat žádost o povolení stavby na pozemcích 32/6, 1049/2, 22/4, 32/3 v k.ú. Hýskov na MěÚ Beroun, odbor výstavby

 Souhlasí:

 • s vypracováním geometrického plánu souhlasného prohlášení o shodě průběhu hranic u pozemků 116/2 a 116/5, ve kterém bude opravena mapa dle skutečnosti
 • s navrženým náhradním termínem cyklistického závodu L´Etape Czech Republic by Tour de France na 28.8.2021 

Pověřila:

 •  paní starostku k podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod do dešťové kanalizace v předloženém znění
 •  paní starostku k podpisu Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na textil od spolku Help tex, z.s. v předloženém znění