Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rada obce Hýskov > Výpis z usnesení RO č. 1

Výpis z usnesení RO č. 1Datum konání:
21.11.2018

RADA OBCE HÝSKOV

 A) Zřídila:

1) v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

-  Komisi kulturní, volnočasovou a informační

-  Komisi pro životní prostředí

-  Komisi pro rozvoj obce

 B ) Jmenovala:

 • předsedy zřízených komisí

Komise kulturní, volnočasová a informační   – p. Lukáš Balek

Komisi pro životní prostředí – p.  Jakub Jandura

Komisi pro rozvoj obce – Ing. Jan Rambousek

členy jednotlivých komisí v předloženém složení:

Komise kulturní, volnočasová a informační   – Dominika Rusová, Alena Kučerová, Kateřina Masopustová, Marie Kamešová, Markéta Veselá, Martin Bahula, Martina Kouřilová, Miloslava Šmejkalová, Petra Vrchlavská, Renata  Šmolcnopová, Tereza Králová, Tereza Kamešová, Petr Resch

Komisi pro životní prostředí -  Markéta Pospíšilová, Vratislav Doubek, Pavla Doubková

Komisi pro rozvoj obce -  Ing. Petr Horský, Marek Mejstřík, Stanislav Mrva

 C) Schválila:

 • plán inventur pro rok 2018 dle předloženého návrhu
 • návrh rozpočtu Mateřské školy Ledňáček Hýskov pro rok 2019 v předloženém znění
 • návrh rozpočtu ZŠ Hýskov pro rok 2019 v předloženém znění
 • předloženou nabídku na zpracování žádosti o dotaci, administraci projektu a organizaci
 • výběrového řízení z OPŽP na projekt „Revitalizace zeleně v Hýskově II. etapa“ od firmy EPP r.o.
 • návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby    č. IV – 12 – 6023349/SOBS VB/002 mezi Obcí Hýskov a ČEZ Distribuce, a.s. v předloženém  znění.
 • přemístění kabelové rozpojovací sítě na roh pozemku p. č. 331/18 v k.ú. Hýskov a nemá připomínek k uvažované stavbě: Hýskov, Nad Sokolovnou 331/39 – přeložka NN IZ – 12 – 6001259
 • vyplacení odměny ředitelce MŠ v požadované výši
 • využití sponzorských darů pro MŠ Ledňáček Hýskov, dle uzavřených smluv o poskytnutí sponzorského daru.
 • redesign webových stránek obce za zvýhodněnou cenu (balíčku) ve výši 20.000,- Kč.
 • využití nevyčerpaných rozpočtovaných fin. prostředků pro JSDH Hýskov na nákup 2 ks dýchacích přístrojů typu DRÄGER PSS 4000 (set) 2 ks za nabídkovou cenu
 • podání žádosti o dotaci vypsanou MMR program č. 117D05 – Podpora územně plánovacích činností
 • prezentaci Obce v příloze IDNES za předpokladu spolufinancování ze strany Obce v max. výši 10.000,- Kč (zbytek zajistí sponzoři).
 • rozpočtové opatření č. 13 v předloženém znění
 • Směrnici č. 4/2018 k provádění inventarizace majetku a závazků obce Hýskov

 D) Doporučila:

 • projednat a schválit návrh rozpočtu obce Hýskov na rok 2019 na nejbližším VZZO
 • schválit předložený návrh střednědobého rozpočtu obce 2018-2021 na nejbližším VZZO
 • provedení průzkumu mezi rodiči dětí mateřské školy, zda budou děti ve dnech 27. – 31.12.  přihlášeni k docházce
 • zadat zpracování posudku KPRO na stávající stav komunikací a chodníků v ulicích Františka Nepila, K Paloučku a u Statku

E) Vzala na vědomí:

 • záležitosti z minulého jednání
 • oznámení o pokácení dřevin na pozemcích p.č. 299/1 a 300/1 v k. ú. Hýskov
 • výroční zprávu o činnosti MŠ 2017/2018
 • popis záměru spol. SPEKTRA v bývalém areálu SAVAS. Informace bude předána zpracovatelce ÚP Ing. arch. Šindlerové

F) Souhlasila:

 • s provedením stavby – tj. připojení nového odběrného místa na pozemcích 960/1 a 922/1 v k.ú. Hýskov – stavba Hýskov, par. č. 924/11

 G) Uložila:

 • starostce obce zajistit hladký průběh inventarizace majetku obce za rok 2018 v souladu se schváleným plánem inventur pro rok 2018