fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Projekty obce

Projekty

PROJEKTY PŘIPRAVENÉ  K  REALIZACI a  PROJEKTY ROZPRACOVANÉ


CHODNÍK PODÉL SILNICE  II/116,HÝSKOV

Obec Hýskov požádala 11.1.2018 o dotaci na SFDI, název programu : Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2018. 

Název projektu : "Chodník podél silnice II/116, Hýskov"

Stavba je rozdělena na 2 úseky a je situována podél silnice II. třídy č. II/116.

První úsek chodníku začíná u obecního úřadu a pokračuje ve směru na Beroun ( na levé straně) až ke křižovatce s komunikací č. III/1164 ( ulice Berounská). Přes tuto komunikaci bude vybudován přechod pro chodce, který naváže na nový chodník a následně na chodník stávající. Druhý úsek stavby řeší vybudování chodníku u autobusové zastávky " Na Krétě" (na pravé straně ve směru na Beroun) a propojení tohoto chodníku pomocí přechodu pro chodce na chodník na levé straně.

V rámci stavby dojde též k vybudování nových parkovacích ploch na "Maninách", autobusového zálivu a vjezdů k soukromým pozemkům.

Celková délka úprav je cca 733 m.

Obec disponuje pravomocným stavebním povolením.

V pondělí 11.6.2018 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Termín zahájení stavby : červenec 2018

Čekáme na rozhodnutí, zda Obec obdržela dotaci od SFDI


ROZŠÍŘENÍ ČS 1 (ULICE NA KRÉTĚ)

Stávající hlavní čerpací stanice ČS1 v Hýskově leží na pozemku  p.č. 113/24 v k.ú. Hýskov. Havarijní nádrž leží v její těsné blízkosti, na stejném pozemku a stejně tak propojovací kanalizace a provozní potrubí. Přeložka výtlačného řadu zasahuje v malém rozsahu příčně do krajské komunikace II/116. Realizace stavby je vyvolána požadavkem na zvýšení havarijního objemu z důvodu nárůstu území pro rozvojovou výstavbu v obci  .

Obec tuto stavbu řeší cca 2 roky a  disponuje pravomocným územním rozhodnutím.

Těsně před vydáním stavebního povolení obdržel povolující orgán negativní stanovisko ke stavbě od majitele pozemku 113/24  firmy SAVAS s.r.o. Žádost o stavební povolení musela být zrušena.

V současné době probíhají jednání s majiteli pozemku p.č. 982/18 o odkoupení části pozemku za účelem umístění uvedené retenční nádrže , v případě kladného vyřešené požadavku dojde k úpravě projektové dokumentace a znovupožádání o stavební povolení na uvedenou stavu.

Po vydání stavebního povolení bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele.

Financováno bude developery rozvojových lokalit dle změny územního plánu obce.


ULICE ŠKOLNÍ

Byl zadán projekt na opravu ulice Školní, konkrétně úsek k budově Základní školy, kterou by měl až k vratům lemovat chodník, který plynule naváže na chodník v Berounské ulici. Komunikace bude částečně odvodněna do stávající dešťové kanalizace a cesta bude zokruhovaná okolo kostela, pro bezpečný průjezd. Na rodiče bude apelováno, aby omezili dovážení dětí až k budově, neboť ohrožují ty děti, které chodí do školy pěšky.

 V současné době je návrh projektu intenzivně projednáván s dotčenými orgány!

hyskov_kostel-ortofoto.pdf - situace z projektu

Investor : Obec Hýskov


ULICE KLADENSKÁ

V návaznosti na připravovanou opravu ulice Školní a dlouhodobě požadovanou opravu ulice Kladenská byl zadán projekt na výstavbu chodníku, který naváže na chodník v Berounské ulici. Chodník by měl vést podél cykloservisu Balek Sport, podél křižovatky do ulice Kladenská až ke křižovatce ulic Kladenská, K Jakubině a Františka Nepila. Chodník bude veden po levé straně komunikace ve směru na Chyňavu.

V současné době probíhají intenzivní jednání ohledně povolení zúžení komunikace v úseku mezi pozemky p.č. st.55 a st. 7/1 v k.ú. Hýskov. Obec Hýskov požaduje chodník v šíři 1,5m  z důvodu bezpečnosti chodců, zástupci KSÚS požadují minimalizovat zúžení komunikace a navrhují jeho šíři v nejužším místě 90 cm. Nyní je řešeno na Krajském úřadu Středočeského kraje, který je vlastníkem pozemku komunikace

hyskov_kladenska.pdf

hyskov_kladenska_zuzeni.pdf


OPRAVA ULICE SOUBĚŽNÁ

V pondělí 18.6.2018 bylo vypsáno výběrové řízení na plnění veřejné zakázky „ Rekonstrukce ulice Souběžná, Hýskov“. Zahájení prací je předpokládáno 1.8.2018, místem plnění je ulice Souběžná, horní část K Lávce a Spádová.

Součástí plánované stavby jsou:

- rekonstrukce stávajících vozovek

- rekonstrukce chodníků, vstupů a vjezdů

- nové odvodnění (dešťová kanalizace, uliční vpusti vč. napojení do kanalizace)

- výměna a doplnění chybějícího dopravního značení

 Podrobné informace obdrželi majitelé přilehlých nemovitostí na informativní schůzce, která proběhla v pondělí 25.6.2018 od 17:00 hodin v přísálí KD Hýskov. Přítomen byl projektant ing. Křižák

A průvodní zpráva.pdf

B1_Přehledná situace.pdf

B2_Katastrální mapa.pdf

B4_Koordinační situace.pdf

C1_Situace.pdf

C2_Podélný profil.pdf

C4_Příčné řezy.pdf

D_Zásady organizace výstavby.pdf

NAD SOKOLOVNOU, ZAHRADNÍ

Na uvedené ulice bylo objednáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vozovky  včetně odvodnění u  projekčního atelieru  Kprojekt s.r.o. Rakovník

 V současné době se projekty připravují....

Investor : Obec Hýskov


SPORTOVCŮ

Obec disponuje studií na úpravu prostoru před fotbalovým hřištěm a opravu komunikace ve směru k červenému křížku včetně odvodnění. Podél betonového plotu areálu je navržen chodník v šíři 2m, před sportovištěm pak parkoviště pro 38 automobilů. Odvodnění komunikace je uvažováno novou dešťovou kanalizací do vsakovacího prostoru nad parkovištěm. Přepad bude napojen buď do ulice Polní nebo do jímek na fotbalovém hřišti, kde by byla voda využívána pro zálivku hrací plochy.

U firmy SPEKTRA  spol. s.r.o. byla objednána projektová dokumentace pro UŔ a SP.

Studie - ulice Sportovců (u hřiště).pdf


NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA A TĚLOCVIČNA ( v areálu bývalého JZD)

 Komplex nové  mateřské školy s kuchyní a jídelnou   by měl vyrůst, v případě získání dotace, ve spodní části bývalého areálu JZD v Hýskově. V červnu 2017 byla podána žádost o dotaci v rámci 1. Výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu BUDOVÁNÍ KAPACIT PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 58 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI. Kapacita mateřské školy 50 dětí, stavba řeší i kuchyni s výdejnou a jídelnou. Tělocvična je projektována na kapacitu 36 dětí včetně šaten a sociálního zázemí. Budoucí škola bude mít kapacitu 150 dětí. Obec nyní čeká nejdůležitější úkol, a to je vykoupení pozemků pro budoucí stavby.

Obec disponuje pravomocným stavebním povolením

Žádost o dotaci podána v 6/2017. Během listopadu a prosince jsme byli vyzváni k doplnění a úpravě žádosti.

Obec byla seznámena s rozhodnutím, že projekt byl doporučen k financování.

Obci Hýskov bude poskytnuta dotace na stavbu mateřské školy v areálu bývalého statku.

V nejbližších týdnech bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. 


SOKOLOVNA

Obec disponuje projektovou dokumentací na dobudování opěrné zdi ve spodní části areálu včetně oplocení. Uvedená spodní část je v majetku obce Hýskov a je tam vymezen prostor pro vybudování multifunkčního hřiště s umělým povrchem. V nejbližších dnech bude podána žádost  o stavební povolení na opěrnou zeď a oplocení a zároveň bude požádáno o dotaci v rámci programu Nadace ČEZ Oranžové hřiště. Vedení obce jednalo s majiteli zbylé části pozemku v areálu, tedy se zástupci TJ Prefa Hýskov o možném využití zbývajícího prostoru. 

Obec disponuje projektem na využití celého areálu. Návrh projektu je předmětem současného  jednání mezi Obcí Hýskov a zástupci TJ Prefa Hýskov.

studie_Hýskov_situace_01.pdf

Do konce měsíce srpna bude Obci předložena dokumentace pro SP včetně rozpočtu. Budeme se snažit zpracovat a podat dotaci na výstavbu z finančních zdrojů MŠMT.


AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U HŘBITOVA

Byla vypracována projektová dokumentace pro výstavbu nových zastávek u hřbitova v obou směrech, včetně chodníku vedeným směrem do obce. Zatím jsou vedena jednání ohledně vykoupení potřebné části pozemku od Českých drah a.s. Majitel pozemku si zatím klade spoustu podmínek a jednání se neustále prodlužují.

Intenzivní jednání pokračují a zapracovávají se technické požadavky stanovené SŽDC.

Obec čeká na vyjádření Českých drah s.p.


LÁVKA PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ

Lávku přes železniční trať získal zdarma pro obec Hýskov v sedmdesátých let generál J. Skok. Tehdy to byl pro obec velký přínos, ale na současné technické kvalitě lávky se podepsal zub času. Sice byla a je prováděna oprava schodišťových stupňů  a pochozích ploch, ale dřevo se před opotřebením neochrání. Kovová konstrukce je též značně napadena korozí. 

Obec Hýskov má připraven projekt na opravu : Lávka před železnici od firmy NOVÁK a PARTNER

V únoru 2018 bude požádáno a stavební povolení


U budovy základní školy bude během letošních prázdnin odstraněn starý plot a nabouraná vrata, který bude nahrazen oplocením novým. Dále během prázdnin dojde k rekonstrukci staré kůlny ve dvoře, která bude přebudována na šatny pro žáky . V jedné třetině objektu zůstanou skladové prostory, ve zbylých dvou třetinách budou vybudovány nové šatny. Z důvodu nástupu 34 dětí do 1. roč. ZŠ budou vytvořeny dvě třídy 1.A a 1. B , proto jsou současné šatní prostory nedostačující.

NÁMĚSTÍ 5.KVĚTNA

Obec Hýskov podala žádost o dotaci v rámci dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci a získala dotaci ve výši 70% rozpočtované částky na akci Oprava kapličky Hýskov. Bylo provedeno poptávkové řízení, ve kterém byly osloveny 4 firmy, nabídku podala pouze jediná, a to MG – stav Beroun s.r.o. která byla pro realizaci Radou obce schválena. Oprava bude provedena do konce srpna 2017.

PROJEKTY  REALIZOVANÉ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PLOT A ŠATNA

U budovy základní školy byl  během letních  prázdnin odstraněn starý plot a nabouraná vrata, který byl nahrazen oplocením novým.

V průběhu  prázdnin a podzimních měsíců došlo k rekonstrukci staré kůlny ve dvoře, která bude přebudována na šatny pro . V jedné třetině objektu zůstaly skladové prostory, ve zbylých dvou třetinách byly vybudovány nové šatny. 

NÁMĚSTÍ 5.KVĚTNA

Obec Hýskov podala žádost o dotaci v rámci dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci a získala dotaci ve výši 70% rozpočtované částky na akci Oprava kapličky Hýskov. Bylo provedeno poptávkové řízení, ve kterém byly osloveny 4 firmy, nabídku podala pouze jediná, a to MG – stav Beroun s.r.o. která byla pro realizaci Radou obce schválena. Oprava byla  provedena v loňském roce.