Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací.docx

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 7:00 - 17:30
  Úterý 7:00 - 14:00
  Středa 7:00 - 17:30
  Čtvrtek 7:00 - 14:00
  Pátek 7:00 - 13:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 311 635 125, 311 635 179
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu podatelna@obechyskov.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Hýskov, Na Břasích 206, 267 06 Hýskov, případně faxem na číslo 311 635 125

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

Pondělí 7:00 - 17:30
Úterý 7:00 - 14:00
Středa 7:00 - 17:30
Čtvrtek 7:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 13:00

Telefonické podání: pevná linka 311 635 125, 311 635 179
Poštou na adresu Obecní úřad Hýskov, Na Břasích 206, 267 06 Hýskov
Elektronicky na e-mail: podatelna@obechyskov.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: nvibnjf
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřad
 • Poštou na adresu Obecní úřad Hýskov, Na Břasích 206, 267 06 Hýskov
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

250,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (1 strana formátu A4)

2,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

Formuláře

další formuláře naleznete pod tímto odkazem: formuláře pro státní správu

Dotazy a poskytnuté informace

2021

Žádost o informaci datum přijetí odpověď datum vyřízení
žádost č. j. 363 - 2021.pdf 19.2.2021 odpověď č. j. 363 - 2021.pdf 24.2.2021
žádost č. j. 539 - 2021.pdf 16.3.2021 odpověď č. j. 539 - 2021.pdf 16.3.2021
žádost č. j. 492 - 2021.pdf 8.3.2021 odpověď č. j. 492 - 2021.pdf 18.3.2021
žádost č.j.923-2021.pdf 25.5.2021

odpověď č.j.923-2021.pdf

plánovací smlouva 29. 4. 2014.pdf dodatek.pdf

plánovací smlouva 21. 4. 2015.pdf

plánovací smlouva 14.5.2020.pdf

plánovací smlouva 8.7.2020.pdf

plánovací smlouva 27. 7. 2020.pdf

4.6.2021
 žádost č.j.931-2021.pdf 25.5.2021 odpověď č.j.931-2021.pdf 8.6.2021
žádost č.j.1516-2021.pdf 5.9.2021 odpověď č.j.1516-2021.pdf 15.9.2021

 

2020

Žádost o informaci datum přijetí odpověď datum
Žádost č.j. 1073 - 2020.pdf 21.9.2020 Odpověď č. j. 1073 - 2020.pdf 21.9.2020 

2019

Žádost o informaci datum přijetí odpověď datum
Žádost 339-2019.pdf 5.3.2019 Odpověď - č.j. 339-2019 18.3.2019
Žádost - č.j. 340-2019.pdf 5.3.2019 Odpověď - č.j. 340-2019 18.3.2019
Žádost č.j. 1019 - 2019.pdf 29.7.2019 Odpověď - č.j.1019-2019  7.8.2019
Žádost č.j. 1125 - 2019.pdf 19.8.2019  Odpověď - č.j. 1125-2019  21.8.2019
Žádost č.j. 1410.pdf 7.10.2019 Odpověď na žádost o poskytnutí informací.pdf  9.10.2019
Žádost o informace ze dne 25.11.2019.pdf 25.11.2019 Dotazník - Odpověď č. 1.docx  28.11.2019