Je nutné nainstalovat Flash player

Drobečková navigace

Úvod > Odpady - systém třídění, informace

Odpady - systém třídění, informace

 

PROJEKT :  třídění odpadu v Hýskově

reg, číslo :  CZ.05.-3.29/0.0/15_005/0000534

 

Informace o projektu.pdf

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V obci Hýskov je stanoven následující systém likvidace odpadů, který schválilo Zastupitelstvo obce Hýskov dne 12.12.2016. V obci není stanoven paušální poplatek, občané zaplatí pouze za skutečně vyprodukovaný a vytříděný odpad !

Systém a ceny za svoz a zneškodňování komunálního odpadu byly stanoveny v následující výši:

Zbytkový vytříděný odpad v popelových nádobách a kontejnerech, který je svážen s četností 52 svozů ročně systémem používání čárového kódu:

Poplatek :

Černý pytel o objemu 70l ……. 1 ks                     ………….          45,- Kč

Popelnice o objemu 110 l ……. 1 svoz                  …………..         60,- Kč

 

  • Separované odpady:

 

Plasty jsou separovány fyzickými i právnickými osobami do speciálních pytlů žluté barvy s logem. S platností od 1.1. 2017 jsou plasty sváženy 2x měsíčně, a to vždy 1. a 3. čtvrtek v měsíci.

Žluté pytle budou poskytovány fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci zdarma, dle následujícího rozpisu (dle počtu členů domácnosti):

 

1 člen domácnosti :                 2 ks/rok

2 členové domácnosti :           4 ks/rok

3 členové domácnosti :           6 ks/rok

4 a více členů v domácnosti :  8 ks /rok

 

Nad rámec uvedených limitů a v případě potřeby je možné další pytle zakoupit za cenu

30,- Kč včetně odvozu.

 

Papír je separován do 10 ks modrých kontejnerů rozmístěných po obci nebo do sběrného místa obce Hýskov za KD Hýskov v areálu firmy SAVAS spol. s r.o. Ukládání není zpoplatněno. S platností od 1.1 .2017 je četnost svozů 1x týdně

 

Sklo – ukládání separovaného odpadu – skla je možné do 23 ks kontejnerů, rozmístěných po obci. Ukládání není zpoplatněno. Četnost svozů 1 x měsíčně

 

Kovyukládání separovaného kovového odpadu je možné ve sběrném místě obce Hýskov za KD Hýskov v areálu firmy SAVAS spol.s r.o. - průběžně po celý rok, nebo do plastových pytlů červené barvy, které jsou zdarma k odebrání v kanceláři OÚ Hýskov. Ukládání není zpoplatněno

 

Elektroodpadukládání separovaného elektroodpadu je možné celoročně ve sběrném místě obce Hýskov za KD Hýskov v areálu firmy SAVAS spol. s r.o. Ukládání není zpoplatněno

 

Bioodpad je separován fyzickými osobami do kompostérů, nebo do popelnic hnědé barvy             o objemu 240 l. Bioodpad v hnědých nádobách bude svážen v letošním roce v období květen - listopad s četností 1x za měsíc. Cena jednoho svozu je 70,- Kč bez DPH. Podmínkou je minimální počet 50 ks svážených popelnic v obci.

Odvoz bude placen předem paušálním poplatkem!

Ukládání trávy a dalšího bioodpadu je možné za poplatek 100,- Kč do sběrného místa OÚ Hýskov ( za KD v areálu firmy SAVAS), a to v pondělí od 16:00 – 17:30 hodin.

 Bioodpad je zakázáno ukládat na libovolná místa v obci (např. ve směru od červeného křížku ke Kovářově rokli)

Proč se do systému zapojit? Biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti až 40 % komunálního odpadu. Odděleným sběrem umožníte jeho další využití. Odpadnou kaž­doroční starosti kam s padanými jablky, listím a trávou. Na odpad jsou k dispozici hnědé popelnice o objemu 240 litrů. Kompostování je levnější než sklád­kování a není zatíženo  rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku.

 

Velkoobjemový odpadsběr je vyhlášen a proveden 2 x ročně ve sběrném místě obce Hýskov  areálu firmy SAVAS spol. s r.o. Uložení je zpoplatněno dle stanoveného ceníku.

Nebezpečný odpad- sběr je vyhlášen a proveden 2 x ročně ve sběrném místě obce Hýskov v areálu firmy SAVAS spol. s r.o. Uložení je částečně zpoplatněno dle stanoveného ceníku

 

Textilukládání separovaného odpadu je možné celoročně do kontejneru bílé a červené barvy, který je umístěn před budovou OÚ Hýskov. Četnost svozů 1 x měsíčně. Ukládání není zpoplatněno.

2 x ročně je vyhlašována humanitární sbírka pro Diakonii Broumov (oblečení, deky, povlečení, záclony, obuv…)

Více informací  v kanceláři OÚ Hýskov osobně - ve dnech PO a ST v době od 7:00-17:30 hod., nebo na telefonním čísle 311635179.

 

DĚKUJEME VÁM ZA TO, ŽE ODPADY TŘÍDÍTE !!!

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Od 1.ledna 2015 platí nová vyhláška o způsobu třídění bioodpadů a kovů

Celé znění vyhlášky 321/2014 Sb. je Vám k dispozici zde - 321-2014-Sb-2015.pdf

 

____________________________________________________________________________________

Popis systému

Systém shromažďování odpadů dle vyhlášky č. 3/2007 je závazný pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce, pro všechny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce a pro všechny fyzické osoby, které se na území obce zdržují.

Na původce odpadu – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad  podobný komunálnímu, se kterým obec uzavřela smlouvu dle § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech, se přiměřeně vztahují ustanovení zmíněné vyhlášky.

1)       Fyzické osoby jsou povinny :

a)        odděleně shromažďovat jednotlivé druhy odpadů ,

b)       odkládat odděleně shromážděné druhy odpadů, směsný odpad a objemný odpad do sběrných nádob, kontejnerů a pytlů k tomu účelu určených,

c)        sběrné nádoby a pytle umisťovat ve svozový den na určená místa na svozové trase,

d)       naplňovat sběrné nádoby a pytle tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z  nich odpad nevypadával,

e)        udržovat čistotu v okolí sběrných nádob, kontejnerů a pytlů,

f)        opatřit sběrnou nádobu známkou svozové společnosti. Tyto známky jsou k dispozici na obecním úřadu. V případě poškození známky je fyzická osoba povinna tuto skutečnost nahlásit na obecním úřadu, který zajistí dodání známky nové,

g)        zakoupit si na obecním úřadě pytel žluté barvy, označený logem firmy, který je určen ke zneškodňování plastů,

h)       uhradit si novou sběrnou nádobu ze svých prostředků,

i)         zajistit, aby v den svozu komunálního odpadu nejpozději 1 hodinu před dobou svozu odpadu stanoveným v harmonogramu svozu odpadu (článek 4 této vyhlášky), byly sběrné nádoby náležející k příslušné obytné nemovitosti zpřístupněny pro obsluhu provádějící svoz,

j)         zajistit udržování čistoty veřejného prostranství přilehlého k nemovitosti ve svém vlastnictví nebo správě,

k)       uhradit cenu za odvoz komunálního odpadu  formou bezhotovostního převodu na účet obce, poštovní poukázkou nebo hotovostí  v kanceláři OÚ.

2)       Zakazuje se :

a)        odkládání odpadu mimo sběrné nádoby a místa k tomu určená

b)       používání sběrných  nádob k jiným účelům než k odkládání určeného druhu odpadu

c)        spalování odpadů v domácích topeništích a na pozemku, který není veřejným prostranstvím

d)       spalování odpadů na veřejném prostranství

e)        zapalovat obsah sběrných nádob

Opakovaně se v hýskovských ulicích  objevují černé pytle bez plomby , které pracovníci Technických služeb Beroun s.r.o. nevyvezou. Zelená plomba je nedílnou součástí černého pytle  (70 l) ,který zakoupíte v kanceláři OÚ nebo  v prodejně Potravin v hasičárně.  Naplněné pytle , zatažené plombou vystavujte v místech, kde je popelová nádoba. Pokud někde v blízkosti není, opět pytel pracovníci Technických služeb nevyvezou , pytel pak zůstane v ulici, mnohdy ho roztrhají kočky, nebo psi , ale málokdy ho někdo uklidí. Každý se  spoléhá  zřejmě na Obecní úřad a jeho partu, že se o vše postará. To samé platí i u  žlutých pytlů. Ty se vyvážejí každý první čtvrtek v měsíci. Z praxe je známo, že pracovníci Technických služeb Beroun s.r.o. jezdí pro plastový odpad  okolo poledne . Nejlépe je pytle vyndávat ve středu večer. Někdo zapomene, žlutý pytel vystaví před nemovitost v odpoledních hodinách ve čtvrtek a pytel již nemá kdo odvézt. Prakticky každý měsíc zůstávají žluté pytle v Libinské ulici,hlavně v její horní části. Tato  ulice má svoje pravidla, se kterými byli seznámeni všichni její obyvatelé. Pytle je třeba vyndat popřípadě svézt ke kontejnerům na sklo u mostu už ve středu odpoledne , nebo je libinští mohou  odvézt až na náves. Pokud je pytel vyndán pozdě , zřejmě tam vydrží celý měsíc , nebo do okamžiku než tam pošleme naši rychlou rotu. Svozový vůz se vzhledem k jeho šíři a délce  nedostane až na konec Libinské ulice  k p. Soubovi, mnohdy neprojede z důvodu stále stejných  parkujících vozů v ulici Nová ani ke mlejnu- tedy k mostu, kde je sběrné místo a problém je na světě. To platí i v případě vývozu skla, nebo v případě odvozu komunálního opadu. Je to stále se opakující problém, který řešíme téměř každý měsíc. Z uvedeného vyplývá, že platná obecně závazná vyhláška je bohužel  porušována a mnohé z jejích bodů nejsou dodržovány. Její striktní plnění nám přece zaručí pěknou a čistou obec , po které se všichni a z radostí projdeme.

Ministři už nyní chystají zákony, které umožní vysoké pokuty za znečištování veřejného prostranství, za odhozenou lednici, televizi a podobně a taktéž i za odstavení nabouraného nebo nepojízdného auta na veřejném prostranství. Těch je u nás v Hýskově požehnaně. Doufáme, že budou posíleny  i pravomoci obcí  při ukládání pokut.  

Uvedeme některé praktické rady, jak naložit s odpady:

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad nevhazujte do popelnic, ale vyčkejte na vyhlášený sběr, který obec pořádá 2 x ročně. 

Směsný komunální odpad

Po vytřídění všech využitelných složek odpadu (papír, plasty, kov, nebezpečný odpad) se tento odpad ukládá do popelové nádoby. Jeden vývoz stojí 60,- Kč a probíhá každé úterý, nebo de černého pytle s plombou , 1ks stojí 45,- Kč.  Všichni fyzické i právnické osoby musí mít uzavřenou smlouvu o odvozu odpadu buď s OÚ Hýskov nebo Technickými službami Beroun s.r.o.. 

Plastový odpad

Sešlápnuté PET lahve, kelímky, sáčky, prázdné obaly od kosmetiky, sešlápnuté krabice od mléka a džusů atd. patří do žlutých pytlů od společnosti Technické služby Beroun, s.r.o. , které obdržíte za 30,- Kč v kanceláři OÚ. Svoz plastů probíhá každý první čtvrtek v měsíci.

Prošlé léky

Odebírají bezplatně všechny lékárny.

Velkoobjemový odpad

Velké a vyřazené kusy nábytku, koberce, obaly, matrace aj. se ukládá do kontejnerů při vyhlášeném sběru , který obec pořádá 2 x ročně spolu se sběrem nebezpečného odpadu.

Stavební odpad

Kam s ním? Vzhledem k tomu, že v Hýskově už není k dispozici skládka odpadu , je možné odvézt stavební odpad,  mezi který patří beton, cihly směs zeminy a kamení a veškerý odpad vznikající při stavbě na  skládku Halda Jarov  prostřednictvím firmy KD TRANS – tel: 311637522 nebo na skládku  ZDIBE Stašov – tel: 311686299

Vraky

Autovraků, které hyzdí ulice Hýskova, je stále více, a proto každý kdo se ho chce zbavit, je povinen ho předat pouze osobám, které jsou provozovateli schváleným zařízením k využívání , odstraňování, sběru nebo výkupu autogramů.

Vraky likvidují např.:

Stanislava Mayerová  - KOVO SDS, Ul. Čs. Armády 1014, Zdice, tel: 311675921

Kovošrot LORENZ, Zdice, telefon 60228382

 

 

 

24. 11. Emílie

Zítra: Kateřina

Virtuální prohlídka

 prohlidka_logo.png


Hýskov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz


http://www.czechpoint.cz/web/
banner_01.png

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Návštěvnost stránek

128479